Actueel

Derde wijzigingspakket Bouwbesluit


Uitbreidingsplan in de gemeente Leudal

De deregulering en vereenvoudiging van het Bouwbesluit wordt afgestemd in het Overleg Platform Bouwregelgeving waarin alle belangrijke bouwpartijen zijn vertegenwoordigd. In de zomer van 2008 is een internetconsultatie geweest. Het ontvangen commentaar wordt momenteel verwerkt en het streven is om in februari 2010 het definitieve concept-besluit te kunnen voorleggen aan het Overleg Platform Bouwregelgeving.

De verdere planning is als volgt:
- Raad van State/Notificatie Brussel -> mei 2010–augustus 2010
- Publicatie in Staatsblad -> september 2010
- Twee maanden nahang -> oktober/november 2010
- Inwerkingtreding KB -> 1 januari 2011

Het derde wijzigingspakket Bouwbesluit zal overigens niet als afzonderlijk wijzigingspakket in werking gaan treden. Het Bouwbesluit 2003 en het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) wordt in één nieuwe algemene maatregel van bestuur geïntegreerd. Daarmee zullen eventuele afstemmingsvraagstukken van voorschriften van beide huidige besluiten definitief tot het verleden gaan behoren. Vanuit het streven naar zoveel mogelijk landelijke uniformiteit van technische en procedurele voorschriften wordt in die nieuwe amvb tevens een aantal voorschriften opgenomen die thans nog in de gemeentelijke bouwverordeningen zijn opgenomen. Dat betreft voorschriften over het slopen van bouwwerken, voorschriften over de verplichtingen tijdens het bouwen en slopen en de resterende voorschriften over het gebruik van bouwwerken. De wijziging van de Woningwet die de grondslag voor deze nieuwe amvb vormt, is op 30 juli 2009 in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2009, 324).

bron www.overheid.nl