BRL 5019


Appartementen en winkels gemeente Venlo. VDLP Architecten Eindhoven.

De bedoeling van de Beoordelingsrichtlijn BRL 5019 "Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit" is, om het in de toekomst mogelijk te maken dat private partijen onder certificaat een bouwplan kunnen indienen bij gemeenten, waarna gemeenten het plan niet meer aan het Bouwbesluit hoeven en/of mogen toetsen, maar enkel mogen verifieeren of het betreffende bureau officieel gecertificeerd is.

Kern van de Gecertificeerde Bouwbesluittoets is dat private toetsers werken volgens vastgelegde kwaliteitseisen. Deze inhoudelijke en procedurele eisen voor de toets zijn vastgelegd in een beoordelingsrichtlijn (BRL 5019) De BRL bevat organisatorische eisen ten aanzien van verzekering en kwaliteitsborging, eisen ten aanzien van het kennisniveau van de medewerkers van de organisatie en eisen ten aanzien van de toetsrapportage. Een organisatie kan worden gecertificeerd door een zogenaamde Certificerende Instelling, die op hun beurt dienen te zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Daarmee zou dan sprake zijn van certificatie onder accreditatie.

Op dit moment is hiervan nog geen sprake, hetgeen inhoud dat de Raad voor Accreditatie de beoordelingsrichtlijn BRL 5019 nog niet heeft aanvaard, waardoor certificeringsinstellingen ook nog niet zijn geaccrediteerd en dus niet kunnen certificeren op basis van de BRL 5019 met certificaten die zijn voorzien van het KOMOkwaliteitslabel en het logo van de Raad van Accreditatie.

11 september 2008 heeft het Gezamelijk College van Deskundigen een geheel herziene versie BRL 5019 - 2008 vastgesteld Deze versie wijkt op vele punten af van de vervallen versie BRL 5019 - 2006, aan de hand waarvan 4 bedrijven zogenaamd zijn "gecertificeerd".

De Raad voor Accreditatie heeft 8 juni 2009 bevestigd deze gewijzigde versie NIET te accrediteren, omdat deze niet is aangepast conform de afspraken met de Raad voor Accreditatie.

Inmiddels (februari 2010) is een derde versie van de BRL 5019 vastgesteld door het Gezamelijk College van deskundigen.
De nieuwe versie is nog niet aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw. De Raad voor Accreditatie heeft de derde versie inmiddels in behandeling genomen.
Vreemd genoeg is deze versie niet zoals voorgaande versies in te zien op www.bpt.nu

Zolang de BRL 5019 niet is geaccrediteerd is er geen ZEKERHEID over de wijze van toetsen van zogenaamd "gecertificeerde" bureaus. Toch zijn er bureaus, die bij gemeenten plannen indienen "onder certificaat" en zich presenteren als zijnde officieel BRL 5019 gecertificeerd, maar niets is dus minder waar!!! zie ook "over accreditatie"

De gecertificeerde bouwbesluittoets heeft momenteel nog geen wettelijke status. Gemeentelijke afdelingen Bouw- en Woningtoezicht zijn niet verplicht een zogenaamd "gecertificeerd akkoord" te accepteren als voldoende bewijs dat een bouwplan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit.
Mogelijk wordt in de toekomst deze toets wel verankerd in de Woningwet, waarmee het een publiekrechtelijke status krijgt. Pas vanaf dat moment zal de gecertificeerde toets een volwaardig alternatief zijn voor de gemeentelijke toets.

Op deze site vind u steeds de laatste stand van zaken met betrekking tot de BRL 5019.